Tokat Sürücü Kursu | 0 (356) 213 21 11

 Kursumuz; Karayolları ve Trafik kanununda belirtilen tüm sınıflarda sürücü sertifikası vermektedir. Kursumuzda teorik dersler, modern sınıflarımızda, görsel ve eğitsel eğitim araçları ile ve her biri kendi branşında uzman, profesyonel eğitim kadrosu tarafından sürdürülmektedir. Teorik ders programları, kursiyerlerimizin istek ve arzuları doğrultusunda hafta içi ve hafta sonu olarak düzenlenmektedir.  Hafta içi kurslarının teorik ders programları da akşam programı olarak uygulanmaktadır.  Teorik ders programını bitiren kursiyerlerimiz Direksiyon eğitim programına alınmaktadır. Direksiyon eğitimleri, her türlü sürüş kolaylığı sağlayan, son model araçlarla usta direksiyon öğretmenlerince verilmektedir.  Direksiyon eğitiminde amaç, her kursiyerin, akan  trafik içerisinde rahatlıkla ve zorlanmadan araç kullanabilecek seviyeye gelmesine yardımcı olmaktır.

          Kursumuz, ülkemizde sürücü hatalarından kaynaklanan ve her gün onlarca can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının önlenmesi veya en az düzeye indirilmesi için ülke çapında yapılan çalışmalara, verdiği kaliteli eğitim ile katkıda bulunmaktadır.   Kursumuz bu nedenle  “Bilinçli Sürücü” yetiştirmeye özel bir önem vermekte ve bu uğurda gayret sarf etmektedir. 

 

Not: Sağlık Raporu alınırken Tarih ve Sayı verilmiş olması ile hangi sınıf ehliyet alacak ise “…..sınıfı Sürücü Olabilir” ifadesinin yazılmış olmasına dikkat edilmeli bir eksiklik var ise düzelttirilmelidir.

 

Başvuruda bulunan gerçek kişilerin en az ilkokul mezunu olmaları gerekmektedir. Bu şarta haiz her gerçek kişi; öğrenci ise onaylı öğrenci belgesini, mezun ise dioplama aslını ibraz ederek, mezun ancak diplomasını henüz almamış olan ise onaylı geçici mezuniyet belgesini ibraz ederek başvuru

yapmalıdır. Ayrıca;

 

A1 sınıfı için 16 yaşından gün almış olmalı

A2, B sınıfı için 18 yaşından gün almış olmalı

A sınıfı için 20 yaşından gün almış olmalı

C, CE sınıfı için 21 yaşından gün almış olmalı

D,DE sınıfı için 24 yaşından gün almış olmalı/dırlar.

 

Ayrıntılı Yasa Metinleri ise aşağıda sunulmuştur:

 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden;

 

1) T.C. kimlik Fotokopisi, (Aslı ibraz edilmelidir)

2) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylı örneği,

3) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf,

4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı (Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları Bakanlık tarafından yetkili adlî mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar, sınava alınmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.),

6) Sahip olduğu sürücü belgesi dışında sertifika alacaklar için mevcut sürücü belgesinin fotokopisi, deneyim şartı aranmayan sertifika sınıflarında sürücü sertifikasının fotokopisi.

 

b) Yabancı uyruklu kursiyerlerden;

 

1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,

2) Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi,

3) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

5) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf,

 

 

** Biometrik Fotograf vesikalık fotograf çekimi yapan her fotografçıdan temin edilebilir.

** E-Devlet Şifrenizin olması kayıt esnasında işlemlerinizi kolaylaştıracaktır.

 

Karayolları Trafik Yönetmeliği: “Madde 76 ‒ Sürücü belgesi alacakların;

 

a) Yaş bakımından;

 

1) M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16,

2) A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18,

3) A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21),

4) C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 21,

5) D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların 24, yaşını bitirmiş olmaları,

 

b) Deneyim bakımından;

 

1) A sınıfı sürücü belgesi alacakların en az iki yıllık A2 sınıfı,

2) C1, C, D1 ve D sınıfı sürücü belgesi alacakların en az B sınıfı,

3) BE sınıfı sürücü belgesi alacakların B sınıfı,

4) CE sınıfı sürücü belgesi alacakların C sınıfı,

5) C1E sınıfı sürücü belgesi alacakların C1 sınıfı,

6) DE sınıfı sürücü belgesi alacakların D sınıfı,

7) D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları,

 

c) Öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları,

 

ç) 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları,

 

d) Sürücü sınavlarını başararak, motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almış olmaları,

 

e) Adli sicillerinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması,

 

f) Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması,

 

g) Başka sınıf sürücü belgesi alacaklar için, daha önce verilmiş ancak geri alınmış olan sürücü belgesinin 2918 sayılı Kanunda öngörülen şartlar yerine getirildiği için sahibine iade edilmiş olması zorunludur.

 

A sınıfı sürücü belgesi alacak 24 yaşını doldurmuş adaylarda birinci fıkranın (b) bendinin birinci alt bendinde öngörülen deneyim şartı aranmaz.

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim ve öğretim kurumları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okulu, astsubay meslek yüksekokulu ve astsubay temel kursunda eğitim gören veya buralardan mezun olanlar ile üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokullarından mezun olanlar bakımından A, C, D ve D1 sınıfı sürücü belgesi için birinci fıkranın (a) bendinde öngörülen yaş şartı 20 olarak uygulanır ve bu maddede öngörülen deneyim şartı aranmaz.

 

Emniyet Genel Müdürlüğünün motorlu araç sürücüsü ihtiyacını karşılamak üzere Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönerge çerçevesinde yapılacak sınavlarda başarılı olan Emniyet Genel Müdürlüğü personeline ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenlere sürücü belgesine dönüştürülmek üzere motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilir. Bu eğitim ve sınavlar; illerde emniyet müdürünün teklifi ve valinin onayı, merkez teşkilatında ise Trafik Hizmetleri Başkanının teklifi ve Emniyet Genel Müdürünün onayı ile yapılır. Merkez teşkilatı, il/ilçe emniyet müdürlükleri/amirlikleri ve polis eğitim kurumları, sürücü eğitimlerini ayrı ayrı ya da birlikte verebilir. İl/ilçe emniyet müdürlükleri/amirliklerince açılan kurslara eğer varsa o ilde bulunan polis eğitim kurumlarındaki öğrenciler ve personel ile merkez teşkilatında görevli personel, polis eğitim kurumları tarafından açılan kurslara da, o il/ilçe emniyet müdürlükleri/amirliklerinde ya da varsa merkez teşkilatında görev yapan personel katılabilir.

 

Jandarma teşkilatının motorlu araç sürücüsü ihtiyacını karşılamak üzere Jandarma Genel Komutanlığının belirleyeceği eğitim programları çerçevesinde yapılacak sınavlarda başarılı olan jandarma teşkilatı mensubu subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile Jandarma Okullar Komutanlığında öğrenim gören öğrencilere sürücü belgesine dönüştürülmek üzere motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilir. Bu eğitim ve sınavlar illerde il jandarma komutanlıklarının teklifi ve valinin onayı, merkez teşkilatı için ise Harekât Başkanının teklifi ve Kurmay Başkanının onayı üzerine oluşturulacak Eğitim Yürütme Kurulları tarafından yapılır.

Sürücüler ile sürücü adaylarının hangi şartlarda ve hangi sınıf sürücü belgesi alabilecekleri ile bunların araç kullanma şartları, kullanılabilecek araçların niteliklerine ve sağlık şartlarına dair usul ve esaslar, Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirlenir.”

Yeni sürücü belgesi almak için nereye başvuru yapılıyor,Yeni sürücü belgesi almak için hangi belgeler gerekiyor,Yeni sürücü belgesi almak için randevu talebi nasıl oluşturuluyor? İşte Yeni sürücü belgesi hakkında en çok merak ettiğiniz bilgiler ve detayları…

SORU: SÜRÜCÜ BELGESİ İÇİN NASIL BAŞVURABİLİRİM?

CEVAP: Gerekli bilgi ve belgeleri hazırladıktan sonra randevu sisteminden başvuru yaparak herhangi bir tarafik tescil kuruluşundan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Sürücü belgesi randevu sistemi üzerinden giriş yapabilmek için mutlaka bir e-mail adresinin ve cep telefonu numarasının bulunması gerekmektedir.

Formda istenen bilgiler eksik veya yanlış girildiğinde başvuru iptal edilecektir.

SORU: FOTOGRAF (NASIL BİR FOTOĞRAF İBRAZ ETMEM GEREKİR)?

CEVAP: 5×6 ebatında arka fon beyaz olacak şekilde biometrik bir vesikalik fotoğraf istenmektedir.

SORU: BAŞVURU NE KADAR SÜRMEKTEDİR?

CEVAP :Başvuru işlemi ortalama olarak 5-10 dakika içinde tamamlanmaktadır. Başvuru sırasında alınan bilgiler yaklaşık 30 saniye içinde güvenlikli elektronik ortamda tanzim merkezine iletilmekte ve kişiselleştirme (baskı/yazım) sırasına girmektedir.

SORU: SÜRÜCÜ BELGEMİ NASIL TESLİM ALIRIM

CEVAP: Herhangi bir trafik kuruluşuna yapacağınız müracaat sonrasında sürücü belgeniz düzenlenerek müracaatta beyan ettiğiniz adresinize gönderilecektir.

SORU: SÜRÜCÜ BELGEMİ TESLİM ALIRKEN HERHANGİ BİR ÜCRET ÖDEYECEK MİYİM?

CEVAP: PTT tarafından adrese gönderilen sürücü belgeleri için herhangi bir ücret ödenmez.

SORU: SÜRÜCÜ BELGEM KAÇ GÜN SONRA TESLİM EDİLİR?

CEVAP:Sürücü belgesi başvurularında başvuru kabul edildikten sonra sürücü belgesi yerine geçen geçici belge düzenlenecek olup, 15 gün içerisinde asıl sürücü belgesi teslim edilecektir.

SORU: SÜRÜCÜ BELGEMİ BİR YAKINIM TESLİM ALABİLİR Mİ?

CEVAP:Sürücü belgesinin, sürücü belgesi müracaat formunda kimlik bilgileri belirtilen kişi tarafından teslim alınması gerekmektedir.

SORU: SÜRÜCÜ BELGEMİ KAYBETTİĞİMDE NE YAPMALIYIM?

CEVAP:Kaybettiğinizi bildirdiğiniz sürücü belgenizin başkaları tarafından kullanılmasının önlenmesi ve bilgisayar kayıtlarına zayi kaydının girilmesini teminen en yakın trafik tescil kuruluşuna müracaat etmeniz ve bu hususta yazılı beyanınızın alınmasını müteakip, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet bedelini (vakıf payı) ödemek suretiyle zayi ettiğiniz sürücü belgenizi yeniden çıkartmalısınız. Kayıp olan sürücü belgeniz için ayrıca kayıp ilanı verilmesi gerekmemektedir.

SORU: SÜRÜCÜ BELGEMİN GEÇERLİLİK BÜRESİ NE KADAR?

CEVAP:M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl,
C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri ise 5 yıl süreyle geçerli olarak düzenlenmektedir.

Mevcut olan eski tip sürücü belgesi 31/12/2020 tarihine kadar geçerli olup, 01/01/2016 tarihinden itibaren 5 yıl içinde yeni tip sürücü belgesi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

SORU: SÜRÜCÜ BELGEMİ YENİLEME İŞLEMİ ESNASINDA YENİDEN SAĞLIK RAPORU ALMAK ZORUNDA MIYIM?

CEVAP: Evet. Sürücü belgesinin yenilenmesi sırasında sürücü olur sağlık raporu alınması zorunludur.

2017’de ehliyet harç ücretlerine yapılan zamdan sonra yeni ehliyet harçlarına buradan ulaşabilirsiniz. 2017 de harç ücretlerine %7,6 oranında zam yapılmıştır. 2017 yılında ilk kez ehliyet alacaklar, ehliyetini yenileyecekler aşağıdaki ücretleri ödeyeceklerdir.
2017 Yıl Ehliyet harç ücretleri

2017 B SINIFI HARÇ ÜCRETİ 433.10 TL

2017 A1, A2 ve A SINIF HARÇ ÜCRETİ 143.70 TL

2017 F, H SINIFLARI HARÇ ÜCRETLERİ 143.70 TL

2017 C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE SINIFLARININ HARÇ ÜCRETLERİ 722.50 TL

2017 ULUSLARARASI SÜRÜCÜ BELGESİ ÜCRETİ 288.60 TL

2017 SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ 117 TL. Bu ücrete ayrıca 22 TL vakıf payı ödenecektir. Bu 22 TL Türk polis Teşkilatını güçlendirme vakfına “vakıf hizmet bedeli” şeklinde yatırılacaktır. Toplam 139 TL olmuştur. 2017 vakıf payı 22 TL olmuştur.

2017-ehliyet-harclariEhliyetler için harç ücretleri bankalara yatırılmaktadır. Sürücü belgesi kart ücreti büyün sınıflar için aynıdır. Ehliyetiniz kaybolduğunda ya da yenilemeniz gerektiğinde de bu ücreti yatıracaksınız.

2017 A1,A2, A HARÇ ÜCRETİ + KART ÜCRETİ TOPLAM 260.7 TL + 22 TL (vakıf payı)

2017 B, F VE H SINIFLARI HARÇ ÜCRETİ + KART ÜCRETİ 550.1 TL+ 22 TL (vakıf payı)

2017 C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE HARÇ ÜCRETİ + KART BEDELİ 831,2 TL + 22 TL (vakıf payı)

2017 Lpg Kullanan Araçların Ruhsata İşlenmesi Durumunda Ödenecek Ücret 85 TL

2017 Motorlu araç trafik belgesi Ücreti 109 TL

2017 Motorlu araç tescil belgesi Ücreti 82 TL

2017 Motorlu araç trafik belgesi Ücreti 120 TL

2017 A Sınıfı Trafik Belgesi Ücreti 2.350 TL

Diğerleri 212 TL

Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgeleri Ücretİ 258 TL

2017 Ehliyet Harcını Alan Bankalar
•    Akbank
•    Aktif yatırım bankası
•    Albaraka türk katılım bankası
•    Anadolubank
•    Finansbank
•    Ing bank
•    Kuveyt türk katılım bankası
•    Şekerbank
•    Tekstilbank
•    Türkiye finans katılım bankası
•    Türkiye halk bankası
•    Türkiye vakıflar bankası
•    Türk ekonomi bankası
•    T.c. Ziraat bankası
•    Türkiye iş bankası
•    Yapı ve kredi bankası
•    Türkiye garanti bankası
•    Hsbc bank
•    Denizbank
•    Cıtıbank
•    Ziraat katılım bankası
•    Alternatifbank
•    Arap türk bankası
•    Burgan bank
•    Fibabanka
•    Odea bank
•    Turkishbank
•    Turkland bank

+ 90 (356) 213 21 11

tokatmtsk@gmail.com

GOP Bulvarı, Karadeniz Pastanesi Yanı 4.Kat